Log ind
Kontakt os
Om FH
Links
Gå til startsiden
 

Repræsentantskabsmøde den 23. april på Hvidovre Stadion


Indkaldelse til mødet, i henhold til vedtægterne, er udsendt fredag den 21. marts til medlemsforeningerne. Skulle nogle af jer ikke have modtaget indkaldelsen med regnskab og budget, bedes i kontakte Birgit Riedel på mail 'Birgit Riedel (1946briedel@gmail.com)'. 

 

På valg:

Formand Ena Christiansen er på valg og genopstiller

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg Erik Petersen og Lars Cramer-Larsen, de genopstiller ligeledes begge 2.

1 suppleant på valg, Jan Friis genopstiller

 

Vi vil glæde os meget til at se jer. Det er vigtigt at I deltager, da vi har rigtig mange ting på dagsordenen, som drejer sig om jeres foreningers fremtid og muligheder.

Specielt de ting vi arbejder kraftigt med her i 2014 er en idrætspolitik, herunder elitepolitik, samt ønsker og visioner til vores idrætsfaciliteter de kommende 4-5 år. Det er alle emner, der har en langsigtet virkning for Hvidovres idræts- og sundhedsliv.

Endvidere arbejder vi stærkt på at få mere idræt i skolerne i forbindelse med den nye skolereform, udskolingsklasse for eliteidrætsudøvere, og dermed målrettet og konstruktivt at få gjort Hvidovre til en idrætskommune både på elite- og breddesiden samt skolesiden. Her arbejder vi meget efter vores motto ”Idræt og bevægelse fra vugge til krukke”.

I forbindelse med alle disse tiltag arbejder vi stærkt på samarbejdet med det politiske liv, som vi kan mærke er stærkt interesseret i at få et konstruktivt samarbejde med Idrætsrådet.

 

Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en idrætspolitik, og idrætsrådet har naturligvis plads i dette.

Idrætsrådet har skrevet til borgmesteren for at få nedsat en fælles arbejdsgruppe vedr. faciliteter.

 

Mere om alt dette på repræsentantskabsmødet. Se dagsorden her.

 

Seminar

Idrætsrådet vil ultimo maj afholde 2 seminarer, et omkring idrætspolitik og et omkring idrætsfaciliteter – nødvendige tiltag samt visioner.

 

Erhvervsaffaldsgebyr

Endvidere har vi fået et nyt område at beskæftige os med, idet en række foreninger har oplevet at blive opkrævet for erhvervsaffaldsgebyr, fordi de har cvr.nr.. Dette er fuldstændigt vanvittigt.

Vi er i kommunens lokaler, hovedparten af foreningerne, og så skal der også betales gebyr til kommunen for dette. Ligeledes de få foreninger der har egne lokaler.

Ingen foreninger har affald som erhvervsdrivende.

Vi er i dialog med politikerne om dette og håber, at vi finder en fornuftig løsning indenfor en overskuelig fremtid.

 

APV

Arbejdspladsvurdering (APV) har ligeledes været et emne for nogle af vores foreninger, der har haft udfordringer med dette.

Idrætsrådet har været i dialog med idrætsorganisationerne, og har fået tilbagemeldinger fra DIF om, at de nu er i dialog med ministeren omkring dette, således at frivillige foreninger kan blive undtaget fra dette.

 

Folkeoplysningsudvalget

 

Vedr. valget til Folkeoplysningsudvalget (FOU), så blev følgende indvalgt i udvalget for de kommende 4 år:

Erik Petersen, valgt som næstformand for FOU – forening HIF Fodbold

John Berling – forening HB 2000

Ulla Thorup – forening Svømmeklubben

 

Herudover er Finn Blohm fra Hvidovre Gymnastik af 1937 valg fra handicaporganisationerne

 

En af de første opgaver udvalget har arbejdet med, er fordeling af haller og gymnastiksale for efteråret.Idrætsrådets bestyrelsesmøde den 10. marts


På bestyrelsesmødet havde vi inviteret formanden for børne- og undervisningsudvalget Kenneth Christensen, hvor vi debatterede Idrætsrådets projektoplæg til udskolingsklasse for eliteidrætspersoner, at gøre Hvidovre til en idrætskommune samt skoleløb i forbindelse med hædringerne. Vi har et opfølgende møde med Kenneth i maj.


Idrætsrådet planlægger endvidere et seminar ultimo april en fredag/lørdag formiddag omkring den nye idrætspolitik samt udviklingen af vores idrætsfaciliteter i Hvidovre.


På næste møde fortsætter vi vores arbejde omkring en kommunikationsstrategi, som er ret væsentlig for vores idrætsråd, foreningslivet omkring arbejdet med og for idrætten i Hvidovre.


Næste bestyrelsesmøde er den 14. april.


Alle er velkomne til at kontakte os. Vi står til rådighed med råd og vejledning.


Vi kan oplyse, at fordelingen af elitepuljen sker den 2. april.


Valget til Folkeoplysningsudvalget ultimo januar


Til Folkeoplysningsudvalget (FOU) blev følgende fra idrætten valgt ultimo januar: Erik Petersen, Idrætsrådet og HIF, blev valgt til næstformand, John Berling fra HB 2000 samt Ulla Thorup, svømmeklubben.


John Berling er blevet valgt til fordelingsudvalget (haller og gymnastiksale).


Referater fra FOU's møder kan ses på Hvidover Kommunes hjemmeside.


Læs mere om Folkeoplysningsudvalget her på siden under FOU.Dato for repræsentantskabsmøde


Repræsentantskabsmøde holdes den 23. april kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.


Så er 2014 i gang


På torsdag den 30. januar er der valg til Folkeoplysningsudvalget (FOU) dette afholdes kl. 18.30 på Værestedet, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre.


Idrætten har 3 pladser i dette udvalg, og Idrætsrådet opstiller fra bestyrelsen Erik Petersen og John Berling samt fra svømmeklubben Ulla Thorup, der er en 4. plads til foreningslivet, den tilfalder spejderne.

 

Det er også tiden, hvor vi sammen med det politiske liv skal have udarbejdet en Idrætspolitik for de kommende 4 år. I forbindelse med denne politik skal der udarbejdes en elitepolitik samt et prospekt over idrætsfaciliteter i kommunen, heri skal indgå ønsker og nødvendige renoveringer.

 

I vil som medlemsforeninger blive inddraget i dette arbejde, i det vi i løbet af marts vil afholde medlemsmøde.

 

HUSK I er altid velkommen til at henvende jer til bestyrelsen, næste bestyrelsesmøde er den 3. februar.


Nytårshilsen fra Idrætsrådet

 

Hermed en nytårs hilsen til alle jer fantastiske idrætsledere, trænere og instruktører i Hvidovre Kommune.

 

Tak for jeres store arbejde til gavn og glæde for idrætten og sundheden i jeres foreninger, som er med til at gøre en forskel for borgerne i kommunen, I kan ikke få tak og skulderklap nok for det fantastiske arbejde i gør.

 

Idrætsrådet vil i 2014 arbejde på, at vi får endnu bedre vilkår og muligheder til idrætten igennem en ny idrætspolitik, samt det prospekt for ønsker til idrætsfaciliteterne, vi vil udarbejde. Dette arbejde ønsker vi selvfølgelig at inddrage det politiske liv i. Herudover ønsker vi at være en stærk og fremadsynet partner omkring implementeringen af den nye skolereform, som idrætten ikke er en uvæsentlig del af.

 

Derfor vil vi i løbet af første og andet kvartal afholde medlemsmøder/seminarer omkring disse emner, datoerne vil blive sendt ud medio januar.

 

Sidst i januar vil der blive afholdt valgmøde til Folkeoplysningsudvalget, som ligeledes er en vigtig del af idrætten, Idrætsrådet opstiller Erik Pedersen og John Berling fra bestyrelsen, herudover har idrætten en plads mere, hvor vi meget gerne modtager indstillinger fra foreningerne, således vi kan have en samlet indstilling fra idrætten - til dette ikke uvæsentlige udvalg.

 

2013 er ved at rende ud, og Idrætsrådet siger tak til foreningerne for støtte og opbakning til arbejdet, der har resulteret i, at vi virkelig har fået sat idrætten på dagsordenen i løbet af året, at vi er kommet godt i vej med samarbejdet til politikkerne, at vi på valgmødet den 6. november fik synliggjort idrættens ønsker til de kommende års udvikling af idrætten, herunder at det skal være mere attraktivt at være leder og dermed sætte fokus på frivilligheden, at vi ved eliteseminariet i november fik eliteidrætten sat i fokus omkring udvikling og synliggørelse, samt meget mere .

 

Vi ser frem til samarbejdet i 2014 og ønsker alle et fantastisk godt idræts år 2014 med stor fremgang på de idrætslige områder.

 

HUSK jeres medlemsregistrering for 2013, via potalen: medlemstal.dk, inden den 31. januar.

 

Mange sportslige hilsener

På Idrætsrådets vegne

 

Ena Christiansen

formand


Idrætsrådet ønsker den nye kommunalbestyrelse velkommen

 

Vi ser frem til at komme i arbejdstøjet sammen med jer og få opgraderet idrætten i Hvidovre.

 

På valgmødet den 6. november blev der sagt mange gode og spændende ting for fremtiden omkring idrætten og samarbejdet med idrætten og dens organisation Idrætsrådet.

 

Idrætsrådet vil selvfølgelig følge op på dette. Vi er jo gået i arbejdstøjet, og det lovede politikerne ligeledes, så vi ser en spændende fremtid i møde med analysearbejde og handlingsplaner for opgradering af idrætsfaciliteter, ny idrætspolitik, en udviklingsorienteret elitepolitik, opgradering af arbejdet omkring de frivillige ledere og frivilligheden, fokus på arbejdet omkring idræt i skoler og institutioner med meget mere - alt sammen til gavn for sundheden og gode idrætsmuligheder for alle borgere og til gavn for alle borgere i Hvidovre.

 

Dette arbejde skulle gerne sende os hen mod en top 10 placering for kommuner i Danmark, der arbejder handlingsorienteret og visionært som idrætskommune, og ikke som i dag - hvor vi er rangeret på en 56. plads.

 

Velkommen til 4 år hvor idrætten skal være en del af den fokusorienterede og synlige del af det politiske liv og arbejde.

 

Ena Christiansen
Formand

 

 

Hjertestartere

Frydenhøjhallen har fået bevilget en hjertestarter fra TRYG fonden og denne er under opsætning.

Lions Club har været så venlige at forære en hjertestarter til Holmegårdshallen, som vi kvittere med et stort TAK.

 

Kommunen har givet tilsagn om, at betale for opsætning og vedligeholdelse af disse hjertestartere.

 

 

Hædringer for 2012

Den 21. maj i år, vil der blive afholdt hædringer af alle vores dygtige idrætsfolk i Medborgerhuset.

Der vil sidst i januar måned blive udsendt breve/mail vedr. indstillinger til dette arrangement.

I år vil arrangementet blive udvidet med et løb om eftermiddagen for skolerne, med start og mål ved Rådhuset.

Det er vores mål at få udviklet dette arrangement til at blive et stort fokus på idrætten i Hvidovre, bl.a. ved at der afsættes en uge til idrætsaktiviteter med skoler, institutioner med flere. Vi ønsker at gøre Hvidovre til en idrætskommune med fokus på alle de positive ting der findes her, og endvidere være med til at synliggøre kommunen på den positive måde.

Det er ligeledes meget vigtigt, at I udover at sende indstillinger på jeres idrætsudøvere, endvidere gør dette på jeres ledere. I har helt sikkert mange ledere, også unge ledere, som gør et fantastisk arbejde, og bør indstilles til en hædring, så husk at indsende indstillinger til disse ledere også. I år vil vi normere 3 til hver lederpris, disse vil ligeledes blive offentliggjort inden hædringerne, bl.a. i Hvidovre Avis, og den endelig hædring sker så den 21. april på hædringsaftenen

HUSK når I indsender jeres indstillinger, så skal I sende billeder med af de pågældende.

 

 

Samarbejde med det politiske liv

Idrætsrådet har sat ressourcerne ind på, at få etableret et bredt samarbejde med det politiske liv i Hvidovre, vores filosofi er, at det er bedre at samarbejde om tingene fra starten, end at side i hver sin ende og finde forslag og mulige løsninger. Dette punkt vægter højt på Idrætsrådets handlingsplan

Vi startede med den fungerende borgmester i august, hvilket var utroligt positivt, Helle Adelborg er meget interesseret i samarbejde og kontrakter med det idrætslige liv i Hvidovre, så vi skal i løbet af foråret tale med borgmesteren igen, for det videre overordnede arbejde her.

Den 9. januar havde vi møde med KFU for at få nedsat en samarbejdsgruppe, således vi her kan arbejde fælles på en ny idrætspolitik under kommunalbestyrelsens kulturpolitik.

Herudover talte vi på dette møde omkring udviklingen af kommunens idrætsfaciliteter som trænger til fokus og handlingsplaner i henhold til kommunens anlægsbudget.

Eliteudviklingen var ligeledes et stort fokuspunkt på dette møde, i det Idrætsrådet har stor fokus på elitepuljen og dennes udvikling, set i sammenhæng med udviklingen af eliten i klubberne samt breddeidrætten.

Vi skal ligeledes blive enige om, hvad er eliteidræt i Hvidovre, vigtig for at vi kan få sat den rette fokus på hvad vi vil med eliten, der er jo forskel på individuel og hold elite, dette arbejde vil være færdigt, inden ansøgningerne i 2014.

Vi er endvidere lovet et møde med socialudvalget, idet flere af de ting vi arbejder på, bl.a. med faciliteterne, kan inddrage det sociale område, så vi venter p.t. på en indbydelse.

 

Vi ved også, at mange af jer, har bedt om møde med borgmesteren for at orientere om jeres ønsker og tanker, hvilket borgmesteren er glad for, men vi ved også, at hun gerne vil have, at disse ting bliver koordineret via Idrætsrådet, så I må meget gerne kontakte os omkring jeres ønsker og tanker, så vil vi se at få udarbejdet en samlet plan.

 

Der er jo også kommunalvalg i år, så vi skal jo også få politikkerne til at komme frem med deres perspektiver for idrætten de kommende år, men vi vil i oktober og november afholde et valgmøde vedr. idrættens fremtid i Hvidovre.

 

Elitepuljen 2013

Ansøgningsfristen er 1. marts, og det er vigtigt, at I gennemtænker jeres ansøgning meget nøje, og beskriver det der står i ansøgningsskemaet, i år vil ansøgningen blive udvidet med en handlingsplan for jeres eliteprojekt.

Til de klubber som sidste år fik del af elitepuljen. er det meget vigtigt, at I udarbejder en meget nøje evaluering af det tilskud i fik, specielt hvis I også søger midler her i 2013.

Har I tvivl om noget, er I velkommen til at kontakte Michael Jepsen, Lars Cramer-Larsen eller Ena Christiansen, det er os som arbejder med dette område i Idrætsrådet, I kan se vores mail, eller telefon på Idrætsrådets hjemmeside” www.2650idræt”.

Som skrevet under ”det politiske liv”, så er dette et område vi vil udvikle meget på i det kommende år.

 

Fodboldsamarbejdet ”fodbold 2650”, kunstgræsbaner.

Idrætsrådet har de sidste 2 år stået i spidsen for, at der skulle ske et bredere samarbejde mellem fodboldklubberne.

 

Dette samarbejde tog sin begyndelse i forbindelse med samarbejdet for at få etableret flere kunstgræsbaner i Hvidovre, dette lykkedes som bekendt ved sidste budgetforhandling i kommunen, således, at når vi kommer til efteråret, så skal disse baner meget gerne stå klar, til gavn for bredere mulighed for træning i efterår og vintermånederne.

 

Samarbejdet for udvikling af fodbolden i Hvidovre, er en realitet, og kører for klubberne med ungdomsafdelinger, nemlig Rosenhøj, Avedøre, Friheden og HIF, efter lange og trange forhandlinger, er klubberne og Idrætsrådet kommet meget langt, og der er etableret træningssamarbejde og talentudvikling mellem disse klubber, og HIF har stillet deres licens og T-træner Martin Enggaard Johansen til rådighed for projektet, hvilket har etableret et bredt samarbejde med trænerne i alle klubberne, samt igangsætning at trænerudvikling og kurser.

Der har i november været afholdt det første kursus med 20 trænere, og i foråret er allerede planlagt 4 kurser mere, som alle er blevet fuldt besat.

 

Målet med dette samarbejde er på sigt, at få etableret et fodboldhold som kan gøre sig i den danske fodbold elite, samt udvikle fodbolden med tilbud der gør, at de unge fodboldspillere bliver i Hvidovre og ikke går til andre klubber.

 

I projektet er det vigtigt, at dette er et samarbejde om udvikling i fællesskab, og at spillerne stadig har tilhørsforhold til moderklubberne, vi kører kun frem i projektet, således alle klubberne er med og har deres bagland i orden.

 

 

Idrætsrådets arbejde i øvrigt

Brugerrådene

Folder til markedsføring af Idrætsrådet

Folkeoplysningsudvalget

Talentudskoling

Udvikling af hjemmesiden ”2650idræt”

Medlemsmøder: Vi arbejder på at få etableret et foredragsmøde med Ulrik Wilbek om ”vinderteamet”, møde vedr. udvikling af eliteidrætten samt udvikling af idrætsfaciliteter

 

Repræsentantskabsmøde 2013

HUSK at notere i jeres kalender, at Idrætsrådet holder repræsentantskabsmøde onsdag den 24. april, indkaldelse og dagsorden  udsendes ca. 1 måned før.

 

Mailadresser til foreningerne

Det er meget vigtig, at I sender jeres adresse ændringer til os, vi har ofte svært ved at ramme jer via e-mail, i det adresserne er ændret, så HUSK ændring til kasserer Birgit Riedel, mail ”1946briedel@gmail.com”.

 

Mange sportslige hilsener fra bestyrelsen

Ena Christiansen